Skip to main content
search
0

1. Nafn og tilgangur:

1.1 Félagið heitir Ás styrktarfélag fta. Félagið starfar samkvæmt lögum nr. 110/2021 um félög til almannaheilla.

1.2 Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna og reka þjónustu til stuðnings fólki með fötlun, sér í lagi greindarskerðingu og tengdar fatlanir. Að þessu skal unnið m.a. með því:

 1. að veita sem ákjósanlegust skilyrði til að hver og einn nái þeim þroska sem hæfileikar hans leyfa,
 2. að sem flest almenn tilboð standi til boða í námi, leik og starfi,
 3. að koma á fót heimilum, stofnunum og vinnustöðum fyrir þá sem þurfa, og að reka slíka staði ef ástæða er til,
 4. að styðja og styrkja þá sem starfa í málaflokki fatlaðra eða vilja afla sér menntunar á þeim sviðum sem félagið leggur áherslu á hverju sinni,
 5. að annast kynningu á málefnum félagsins og skjólstæðinga þess, t.d. með útgáfustarfsemi og fræðslufundum,
 6. að upplýsa og aðstoða foreldra og ættingja eftir fremstu getu.
 7. að byggja, eiga og reka húsnæði fyrir starfsemi félagsins og leigja út samkvæmt reglum er stjórn félagsins setur á hverjum tíma í ljósi laga og reglugerða.
 8. að hafa umsjón með rekstri leiguhúsnæðis.

1.3 Tekjur félagsins eru sjálfsaflafé fyrir eigið tilstilli og/eða með framlögum sem félaginu kunna að berast er samræmast siðareglum þess og aðstæðum. Jafnframt fær félagið tekjur í formi greiðslna fyrir þá þjónustu sem félagið semur um við aðra aðila svo sem ríki og sveitarfélög. Að auki fær félagið tekjur af leigu húsnæðis sem það á og rekur. Á hverjum tíma skulu leigusamningar fyrir búsetu í húsnæði félagsins vera ótímabundnir nema aðstæður mæli með öðru og skulu þeir taka mið af markaðsleigu á sambærilegu húsnæði á sama markaðssvæði.

1.4 Viðskipti félagsins með fasteignir og aðrar eignir félagsins skulu ávallt vera á grundvelli markaðsvirðis á hverjum tíma og háðar ákvörðun stjórnar.

1.5 Félagið er ekki rekið í hagnaðarskyni. Tekjum félagsins skal ráðstafað í samræmi við tilgang félagsins til skemmri eða lengri tíma. Félagið er einkarekið og óháð opinberum aðilum. Arðgreiðslur eða ígildi þeirra eru ekki greiddar.

2.  Aðild að félaginu:

2.2 Félagið er opið einstaklingum, sem stuðla vilja að framgangi allra hagsmunamála skjólstæðinga þess. Nýir félagar öðlast kosningarétt einum mánuði eftir inngöngu og kjörgengi þegar þeir hafa átt félagsaðild í eitt ár.

3. Félagsgjöld:

3.1 Árgjald greiðir hver félagsmaður og skal stjórn félagsins leggja fram tillögu um upphæð þess til aðalfundar. Í tillögum stjórnar má koma fram að félagsmenn sem tengjast fjölskylduböndum njóti afsláttarkjara. Stjórn félagsins skal ætíð stuðla að fjölgun félags­manna og þá sérstaklega meðal þeirra foreldra og aðstandenda sem njóta þjónustu hjá félaginu.

3.2 Félagsmenn bera ekki persónulega ábyrgð á skuldum og öðrum skuldbindingum félagsins nema með félagsgjaldi sínu.

4. Ákvörðunartaka:

4.1. Aðalfundur fer með æðsta vald í félaginu. Atkvæðisrétt hafa skuldlausir félagar sem sitja fundinn, hvort heldur er á fundarstað eða með aðstoð fjarfundabúnaðar. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála. Sama á við um félagsfundi. Heimilt er að viðhafa atkvæðagreiðslur með rafrænum hætti við kosningar á aðalfundi, félagsfundi eða þegar það þykir henta að öðru leyti.

4.2 Aðalfund skal halda fyrir 1. júní ár hvert eftir nánari ákvörðun stjórnar. Til aðalfundar skal boða með auglýsingu í fjölmiðlum með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur telst löglegur sé boðað til hans með lögmætum hætti.

4.3 Heimilt er að halda aðalfundi og félagsfundi félagsins annars staðar en á heimili félagsins. Stjórn er jafnframt heimilt að ákveða að fundur verði aðeins haldinn rafrænt.

4.4 Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Skýrsla stjórnar lögð fram
 2. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 3. Lagabreytingar
 4. Ákvörðun um aðild að öðrum félögum eða samtökum
 5. Ákvörðun félagsgjalds
 6. Kosning stjórnar og uppstillingarnefndar
 7. Kosning endurskoðanda, skoðunarmanna eða trúnaðarmanna
 8. Önnur mál

4.5 Aðalfundur kýs þrjá félagsmenn og einn til vara í uppstillingarnefnd. Kjörtímabil þeirra er tvö ár. Hlutverk uppstillingarnefndar er að leita eftir framboðum í stjórn og varastjórn félagsins, og í embætti félagskjörinna skoðunarmanna.

4.6 Félagskjörnir skoðunarmenn skulu þeir vera tveir og tveir til vara. Kjörtímabil þeirra er þrjú ár. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Stjórn skal á hverju ári leggja fyrir aðalfund tillögu um löggiltan endurskoðanda sem aðalfundur skal taka afstöðu til.

4.7 Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna, félagsmanna eða starfsmanna félagsins. Trúnaðarmenn sem kosnir eru úr hópi félagsmanna mega ekki sitja í stjórn félagsins eða gegna stjórnunarstörfum fyrir það.

4.8 Almennan félagsfund skal halda þegar stjórn ákveður eða þegar minnst tíundi hluti félagsmanna krefst þess og skal til hans boða með sama hætti og aðalfundar. Félagsfundur, sem boðað hefur verið til með löglegum hætti, er lögmætur, án tillits til þess hve margir sækja hann. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum, nema annað sé ákveðið í þessum samþykktum.

5. Stjórn, framkvæmdastjóri og framkvæmdaráð:

5.1 Sjö einstaklingar skipa stjórn félagsins og þrír til vara. Á aðalfundi hvert ár skal kjósa formann stjórnar sérstaklega til tveggja ára í senn, aðra stjórnarmenn (aðalmenn) til þriggja ára í senn, tvo í hvert skipti, og þrjá varamenn til eins árs. Fastráðnir starfsmenn félagsins skulu ekki sitja í aðalstjórn og ekki heldur þeir, sem hafa setið samfellt í aðalstjórn undanfarin 12 ár fyrir aðalfund. Ekki má sami einstaklingur gegna störfum formanns lengur en 5 kjörtímabil samfellt. Seta í aðalstjórn hefur ekki áhrif á kjörgengi til formennsku.

5.2 Í forföllum aðalstjórnarmanna taka varamenn sæti eftir atkvæðamagni. Verði það jafnt eða sé sjálfkjörið, skal dregið um röðun þeirra. Hverfi aðalmaður, sem á a.m.k. ár eftir af kjörtíma sínum, úr stjórn, skal á aðalfundi kjósa aðalmann til setu þann tíma, er sá, er brott hvarf, átti ógengt.

5.3 Aðalstjórn skiptir með sér verkum varaformanns, ritara, gjaldkera og með­stjórnenda á fyrsta stjórnarfundi eftir hvern aðalfund. Varamenn skal boða á alla stjórnarfundi. Varamaður hefur málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt nema hann gegni störfum aðalmanns. Fullskipuð aðalstjórn telst vera fulltrúaráð í skilningi laga um félög til almannaheilla.

5.4 Meirihluti stjórnar ritar firma félagsins. Stjórnarfundur er lögmætur, sitji 4 stjórnarmenn fundinn og sé a.m.k. einn þeirra úr framkvæmdaráði. Á fundum stjórnar og framkvæmdaráðs ræður afl atkvæða um þær ákvarðanir sem teknar eru. Stjórn getur keypt eða ráðstafað fasteignum félagsins, þ.m.t. með veðsetningu í þágu félagsins, enda samþykki a.m.k. 3/4 hlutar stjórnarinnar það á stjórnarfundi.

5.5 Stjórn félagsins fer með úrskurðarvald um málefni félagsins milli aðalfunda. Skal hún að jafnaði halda 9 stjórnarfundi á ári og auk þess koma saman, ef tveir stjórnarmenn æskja þess. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra til að sjá um daglegan rekstur félagsins. Stjórn getur veitt framkvæmdastjóra félagsins heimild til að rita firma þess. Þá getur hún falið einstökum félagsmönnum að inna af hendi störf í þágu þess og einnig skipað sérstakar nefndir í sama tilgangi. Formenn nefnda skulu gera stjórn félagsins skriflega grein fyrir störfum þeirra fyrir lok febrúar ár hvert.

5.6 Stjórnarmenn og stjórnendur félagsins skulu gera grein fyrir fjárhagslegum hagsmunum sínum gagnvart félaginu. Framkvæmdastjóra og stjórn félagsins ber að sjá til að þessari upplýsingaskyldu sé fullnægt ár hvert.

5.7 Framkvæmdaráð skal skipað formanni, varaformanni og gjaldkera stjórnar, auk eins meðstjórnanda kjörnum af stjórn. Framkvæmdaráð sér um undirbúning og framgang ýmissa mála milli stjórnarfunda. Framkvæmdastjóri félagsins situr fundi ráðsins.

6. Ársreikningar:

6.1 Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda og skoðunarmann eigi síðar en 3 vikum fyrir aðalfund.

7. Slit félagsins:

7.1 Samþykki stjórnarfundar og síðan 3/4 hluta greiddra atkvæða aðalfundar þarf til að félagið verði lagt niður. Sé það samþykkt, skal eigum félagsins í þágu skjólstæðinga þess, samkvæmt nánari ákvörðun þess aðalfundar. Taka skal sérstaklega fram í fundarboði, ef tillaga um slíkt liggur fyrir aðalfundi. Aðalfundur sem tekur ákvörðun um slit, getur ákveðið að skipuð skuli sérstök þriggja manna skilanefnd til þess að annast um slit félagsins í stað þess að stjórn félagsins annist þau. Skulu skilanefndarmenn uppfylla skilyrði til þess að vera skiptastjórar í gjaldþrotabúum.

8. Önnur ákvæði:

8.1 Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess samþykki 3/4 hluta greiddra atkvæða. Breytingartillögur þurfa að berast skriflega til skrifstofu félagsins mánuði fyrir aðalfund. Í fundarboði skal geta þess sérstakleg að lagabreytingar verði á dagskrá aðalfundar og þær liggi frammi á skrifstofu félagsins. Efni tillögu um lagabreytingu er til samþykktar eða synjunar á aðalfundi.

8.2 Þar sem ákvæði þessa samþykkta segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga nr. 110/2021 um félög til almannaheilla, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt á aðalfundi 20. mars 2024.