fréttir á auðlesnu máli

Reykja-víkur-mara-þon Glitnis

Reykja-víkur-mara-þon Glitnis vakti mikla at-hygli í fyrra.

Þá ákvað bank-inn að fara nýja leið, virkja starfs-fólkið og nýta um leið mara-þon-ið til að leggja góðu mál-efni lið.  Banki-nn hét á starfs-fólk sitt Reykjavíkurmaraþon Glitnisog greiddi 3000 krónur til góð-gerðar-mála fyrir hvern hlaup-inn kíló- metra.

Í ár bryddar Glitnir upp á þeirri nýj-ung að heita einnig á þá við-skipta-vini sína sem taka þátt í hlaupinu. Glitnir greiðir 500 krónur til góð-gerðar-mála fyrir hvern kíló-metra sem þeir hlaupa.

sjá nánar

 

Ný stjórn kosin.

Aðal-fundur félags-ins var haldinn í Kiwanis-húsinu v/ Engjat-eig laugar-dagin 24. mars og var hann vel sóttur.

Friðrik Alexandersson                                                             Sigurður Þór Sigurðsson

Þær breyt-ingar urðu á stjórn að Friðrik Alexanders-son sem sinnt hafði for-mennsku í 8 ár gaf ekki kost á sér til endur-kjörs. Í hans stað var kos-inn Sigurður Þór Sigurðsson, sem setið hafði í aðal-stjórn. Helga Steinunn Hauksdóttir gaf ekki kost á sér til stjórnar-setu en Elsa Sigríður Jónsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir tóku sæti í aðal-stjórn.

Í vara-stjórn voru kjörnir Bergur Bergsson og Sigurður Sigurðsson til eins árs í senn.

Sjá nánar

 

Frá-farandi stjórnar-menn voru leystir út með gjöfum og þakkað vel unnin störf. Einnig fékk Erna Einarsdóttir þroska-þjálfi utan-lands-ferð að gjöf frá félaginu eftir 25 ára far-sælan starfs-feril, en undan-farin ár hefur Erna haft um-sjón með starfs-manna-málum félagsins.

Erna Einarsdóttir

Auk venju-legra aðal-fundar-starfa voru flutt erindi að loknum kaffi-veitingum:

  María Hildiþórsdóttir, fram-kvæmda-stjóri Fjölmenntar;
 “Mögu-leikar fatlaðs fólks til náms að loknum fram-halds-skóla.”

  Ásta Friðjónsdóttir, móðir fatlaðs ung-mennis; “Einn litn-ingur í plús,    annað í mínus”.
  Fá fötluð ung-menni sömu tæki-færi og ó-fötluð?

Á-kveðið var að láta reyna á hvort breytt-ur fundart-ími, eins og að hafa fund-inn að morgni laugar-dags í stað þess að halda hann að kvöldi til á virkum degi hentaði fólki betur. Það virðist hafa mælst vel fyrir því mæting-in var mjög góð og fólk al-mennt ánægt með breyt-ingar-nar.  Kosið var að ár-gjald félags-ins héldist ó-breytt og er það því 2000 kr. sem fyrr.


 

Nýtt sambýli í Langagerði 
      

Þann 8. feb. sl. tók Magnús Stefánsson félags-mála-ráð-herra, ásamt Friðriki Alexanderssyni for-manni Styrktar-félags van-gefinna, skóflu-stungu að nýju húsi að Langa-gerði 122 í Reykja-vík.  Ný-bygging-in er liður í búsetu-þróun félagsins sem lítur að því að stuðla að og byggja upp ný búsetu-tilboð eins og best gerist fyrir fólk með þroska-hömlun.  

Þetta var merkur áfangi og mikill hátíðis-dagur fyrir félagið.  Alls er húsið um 375 ferm. með 5 íbúðum fyrir fatlaða og reiknað  með að það verði komið í búsetu á 50 ára afmælis-degi félagsins 23. mars 2008.

Sjá myndir


Sjá frétt á heimasíðu Félagsmálaráðuneytis

          


Samningur við Eflingu

Skifað var undir kjara-samning við Eflingu sem gildir fyrir fatlaða starfs-menn 2. febrúar 2007.

Kynningar-fundur fyrir starfs-menn Áss og Bjarkar-áss var haldinn 22. mars.

Full-trúar Eflingar kynntu samning-inn. Full-trúar frá Styrktar-félaginu kynntu starfs-mat sem verið er að vinna.

Stefnt er að því að borga út sam-kvæmt nýjum kjara-samigi 1. maí.

Ljóst er að um tals-verða kjara-bót er að ræða og er þessi samningur enn eitt skrefið í átt til aukins réttar fólks með fötlun að betri lífs-gæðum.

Með samning-num fær fólk rétt á líf-eyris-greiðslum og or-lofi, auk þess að það hefur mögu-leika á því að sækja öll þau nám-skeið sem í boði eru á veg-um Eflingar til auk-innar mennt-unnar.

Þar að auki öðl-ast þau rétt til að nýta sér öll þau orlofs-úr-ræði sem í boði eru, hvort sem um sumar-hús til leigu er að ræða, eða hús-næði í eigu félags-ins erlendis, að upp-fylltum þeim skil-yrðum sem þurfa til um-sóknar vegna þeirra.

Nokk-uð vel gekk að kynna samning-inn fyrir gest-um fundar-ins og það leyndi sér ekki að mikill áhugi var fyrir honum, ef marka má mæt-inguna og um-ræðurnar sem sköpuðust á fund-inum.

 


Tæki-færi fyrir alla

Tilrauna-verkefni Styrktar-félags-ins um breytt-an lífs-stíl hjá einstakl-ingum með þroska-hömlun tekur á einu helsta heilsufars-vanda-máli í Evrópu, offitu.

Breyttur lífs-stíll

Tæki-færi fyrir alla er þró-unar-verk-efni Styrktar-félags-ins.

Í verk-efnis-lýsingu segir að ein-stakling-ar með þroska-hömlun glími við of-þyngd eins og aðrir.

Það sem skilji þá frá öðrum sé hve að-gengi þeirra að fræðslu um hreyf-ingu og hollt matar-ræði sé tak-mark-að.

Félag-ið vill stuðla að hugar-fars-breyt-ingu á þessum vett-vangi með velferð fatlaðra að mark-miði.

Nám-skeið

Nám-skeiðið er ætlað þeim sem eru komnir með alvar-lega fylgi-kvilla of-þyngdar,

en geta ekki nýtt sér hefð-bund-in megrunar-til-boð eins og  þau sem Reykjar-lundur býður upp á.

Von-andi getur verk-efnið endað sem náms-braut eða nám-skeið sem fram-halds-skólar, full-orðins-fræðsla, líkams-ræktar-stöðvar og heil-brigðis-stofnanir geti nýtt sér.

Verk-efnið er tví-skipt, fram til 1. júní verður það í nám-skeiðs-formi kl. 9–15 fimm daga vikunnar, en 1. júní til 1. febrúar 2008 verða viku-legir fundir, með vigtun o.fl.

 


Vinnings-númer í happ-drætti Styrk-tar-félags van-gefinna  árið 2006.  

 1.      vinn-in-gur, Volks-wagen Golf að and-virði kr. 1.998.000.
kom á miða númer   1 9 3 4 8

Heimilis-tæki frá Eir-vík að and-virði kr. 200.000. hver vinn-in-gur.

5 5 9         1 6 2 8      2 1 9 6      3 5 9 9 

  3 9 2 0       1 2 8 4 6      1 6 6 5 5  
    
            1 7 4 7 2      1 8 1 3 3     1 9 2 7 7   
  
1 9 8 4 6
                                      

Fé-lag-ið ósk-ar lands-mönn-um gleði-legs árs og þakkar veittan stuðn-ing.


 

Jólakort

Sala er hafin á jóla-kortum félagsins.  Í ár prýðir myndin  “Jóla-sveinninn minn”eftir Sigrúnu Huld Hrafns-dóttur. Kortin fást stök, bæði með og án texta á kr: 85 stykkið og einnig 6 í búnti á kr: 500.

Kortin verða til sölu á skrif-stofu fél-agsins 3.hæð að Skip-holti 50c, s. 414-0500, í Bjarkar-ási Stjörnu-gróf 9, Lækjar-ási Stjörnu-gróf 7, Lyng-ási Safa-mýri 5, Ási Brautar-holti 6, Þroska-hjálp  Háa-leitis-braut 11-13, Öryrkja-banda-lagi Ísl-ands  Hát-úni 10, Lyfjum-og heilsu Eiðis-torgi 17, Efna-lauginni Björg Álfa-bakka 12 og Háa-leitis-braut 58-60, og Skip-holts-apóteki Skip-holti 50 b.

Allur ágóði af sölu jóla-kortanna fer til að bæta þjón-ustu við þroska-hefta.

 


 

 

Félaginu færðar gjafir.

Lions-klúbburinn Freyr gaf margar góðar gjafir til sam-býla félagsins í vor. Sam-býlið í Lá-landi fékk sófa-borð, sófa og sjón-varp, Víði-hlíð 5 fékk eldhús-borð og stóla, Víði-hlíð 7 DVD spilara, sjón-varp og sjón-varps-skáp, Víði-hlíð 9 hljóm-flutnings-tæki og ís-skáp og Víði-hlíð 11 fékk sófa-sett.  Sam-býlið í Auðar-stræti fékk nýja ís-skápa í allar í-búðir. Lækjar-ási bárust góðar gjafir frá Vina-hjálp, lyftari við heita pottinn og mynda-vél.


 

 

 

Aðal-fundur Styrktar-félags van-gefinna

Aðal-fundur félagsins var haldinn mið-viku-daginn 15. mars á Grand hóteli, og fór hann fram með hefð-bundnum hætti. Reikningar voru lagðir fram og sam-þykktir af fundar-mönnum. Stjórn er ó-breytt og upp-stillingar-nefnd var endur-kjörin. Kjörnir voru tveir vara-skoðunar-menn, Guð-laug Svein-bjarnar-dóttir og Hörður Sig-þórs-son. 

Ár-gjaldið var hækkað í kr. 2000.  Að loknum aðal-fundar-störfum hlýddu fundar-menn á erindi Hönnu Láru Steinsson félags-ráðgjafa,  “Tengsl Down´s heil-kennis og Alz-heimers-sjúkdóms”. Að honum loknum svöruðu hún og Jón Snæ-dal, yfir-læknir á LSH, Landa-koti fyrir-spurnum. Var fyrir-lestur Hönnu Láru mjög fróð-legur og margar fyrir-spurnir bárust að honum loknum. Kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.

 


 

Að flytja að heiman

Þessi bók fjallar um það, þegar þroska-hamlað fólk flytur að heiman. Hún er gagn-leg lesn-ing fyrir þá sem eru að undir-búa slík um-skipti og for-eldra þeirra.  Fjallað er um þá hluti sem hyggja þarf að þegar slíkar brey-tingar standa fyrir dyr-um og hvernig takast má á við ýmis-legt sem getur komið upp í því sam-hengi.  Ein-stak-lingar sem gengið hafa í gegn um þetta ferli lýsa reynslu sinni í bók-inni.
Hægt er að nál-gast bók-ina á skrif-stofu fél-ags-ins að Skip-holti 50c, og kostar hún kr. 1.000.-

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu.