Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Áss miðar að því að gera félagið að vinnustað þar sem lögð er áhersla á jafnrétti og vellíðan í starfi. Áætlunina skal endurskoða á þriggja ára fresti, næst fyrir 01.03.2023. Með henni uppfyllir félagið skyldu sína gagnvart lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008

 

Tilgangur jafnréttisáætlunar er að tryggja að stjórnendur og starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi jafnréttis í daglegum störfum, í stefnumótun og allri ákvarðanatöku. Samkvæmt lögum nr. 86/2018 skulu allir starfsmenn fá jafna meðferð óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu.

 

Mannauðsstjóri ber ábyrgð á mótun jafnréttisáætlunar og framkvæmd í samvinnu við framkvæmdastjóra. Lögð er áhersla á að allar starfsstöðvar félagsins fylgi jafnréttisáætlun með markvissum hætti.

 

Jafnréttisáætlun gildir fyrir allt starfsfólk og miðar að því að á vinnustöðum félagsins ríki jafnrétti.

 

Launajafnrétti

Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismunun.

 

Markmið: Að konur og karlar fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf

 

Aðgerð: Jafnlaunastefna sett fram og kynnt fyrir starfsfólki á starfsdögum og nýliðafræðslu. Ábyrgð: Framkvæmdarstjóri. Tímarammi: lokið í nóvember ár hvert.

 

Aðgerð: Launagreining framkvæmd.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Lokið í apríl ár hvert. 

 

Aðgerð: Frávik greind og leiðrétt ef fram kemur óútskýranlegur munur milli kynja.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Lokið í apríl ár hvert. 

 

Aðgerð: Félagið innleiðir jafnlaunastaðal ÍST 85:2012

Ábyrgð: Framkvæmdarstjóri. Tímarammi: Lokið í nóvember 2019. 

 

Laus störf

Starf sem er laust er til umsóknar skal standa opið jafn konum sem körlum.

Hjá félaginu er sérstök áhersla á að jafna hlutfall kynja í starfi.

 

Markmið: Að laus störf hjá félaginu standi opin öllum kynjum

 

Aðgerð: Samantekt á kynjahlutföllum starfsmanna.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Lokið í mars ár hvert.

 

Aðgerð: Samantekt á ráðningum tvisvar á ári yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Júní og október ár hvert. 

 

Markmið: Að jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum

 

Aðgerð: Karlmenn hvattir sérstaklega til að sækja um laus störf.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Í hvert skipti sem starf er auglýst

 

Starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun.

Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar, starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf.

 

Markmið: Að tryggja að endurmenntun, símenntun og starfsþjálfun sé aðgengileg báðum kynjum.

 

Aðgerð: Samantekt á kynjahlutföllum á innan- og utanhús fræðslu.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: framkvæmt í maí og nóvember ár hvert. 

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Konum og körlum skal gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Meðal annars skal miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna og þarfa vinnustaðarins. 

 

Leitast er við að gera starfsmönnum auðveldara að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. Konur og karlar skulu hvött til þess að nýta sér fæðingarorlof/foreldraorlof og skipta með sér veikindum barna á jafnréttisgrundvelli.

 

Markmið: Að vera fjölskylduvænn vinnustaður.

 

Aðgerð: Kynnt fyrir starfsmönnum á starfsdögum vinnu og virkni / búsetu.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Lokið í nóvember ár hvert.

 

Markmið: Að bæði kyn nýti fæðingar- og foreldraorlof og leyfi vegna veikinda barna.

 

Aðgerð: Kynnt fyrir starfsmönnum á starfsdögum vinnu og virkni / búsetu.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Lokið í nóvember ár hvert. 

 

Starfsandi og líðan starfsmanna

Stjórnendur félagsins skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk verði fyrir einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni.

 

Markmið: Að einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundið eða kynferðislegt áreiti sé ekki liðið hjá félaginu. 


Aðgerð: Fræðsla til starfsmanna á starfsdögum vinnu og virkni / búsetu. 

Ábyrgð: Mannauðsstjóri. Tímarammi: Lokið í nóvember ár hvert. 

 

Aðgerð: Unnið er samkvæmt vinnureglum þegar slíkt atvik kemur upp.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri / Eineltisteymi. Tímarammi: Í hvert skipti sem slíkt mál kemur upp

 

 

Jafnréttisáætlun er aðgengileg á heimasíðu félagsins og kynnt öllu starfsfólki.

 

Samþykkt af stjórn 18.02.2020

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu.